Referenshantering

I gymnasiet skriver du flera stora arbeten där du skall ange de källor som använts som faktaunderlag. För att undvika plagiat och fusk hänvisar man alltid till sin källa om man refererar, sammanfattar eller redogör för någon annans material. På Fyrisskolan använder vi Oxfordsystemet. För gymnasiearbetet behöver du hitta fördjupat material, tips på databaser hittar du via gymnasiearbetet – sök och samla och via It’s learning: digitala lärresurser.

Fotnoter

I Oxfordsystemet använder man fotnoter till källorna eller referenserna som de också kallas. När du använt en källa lägger du in en siffra och nederst på sidan skriver du in alla uppgifter som ska finnas med, är du osäker på vilka uppgifter det är kan du titta i källor - exempelsamling som tar upp en mängd olika typer av källor.

Första gången du använder en källa ska samma information finnas i fotnoten som i källförteckningen, den enda skillnden är att om du använt en tryckt källa så ska sidhänvisningen vara med i fotnoten men inte i källförteckningen. Andra gången du använder källan i ditt arbete ska du inte vara lika utförlig, då gäller följande: har du använt samma källa i den föregående fotnoten så skriver du ibid (som betyder samma på latin). Är det andra gången du använder samma källa men inte som i den föregående fotnoten så skriver du författarens efternamn.

Exempel:
___________________________________
1 Ekero Eriksson, Kristina Gamla Uppsala : människor och makter i högarnas skugga. Stockholm: Norstedts förlag, 2018, s. 78
 
2 Larsmo, Ola, ”Fördjupning:rsabiologi”. Forum för levande historia, 2017. http://.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/rasism/fordjupning-rasbiologi. Hämtad 2018-10-31.
 
3 Ekero Eriksson, s. 212
 
4 ibid, s. 125

 

Använder man flera olika källor av samma författare flera gånger skiljs de åt med årtal.

Exempel:

__________________________________

1 Jensen, Per, Hur smart är din hund? Stockholm: Natur och Kultur, 2015, s.57.

2 Jensen, Per, Djurens känslor, Stockholm: Natur och Kultur, 2018, s.149.

3 Jensen, 2015, s.108.

4 Jensen, 2018, s.35.

 

Källförteckning

Sist i ditt arbete skall källförteckningen finnas. Den skall inte ha kapitelnummer men börjar på en egen sida. I källförteckningen listar du alla källor som du använt i ditt arbete. Har du använt både tryckta och elektroniska källor ska de redovisas under egen rubrik, även muntliga källor ska ha en egen rubrik. Viktigt är att du skriver källorna i alfabetisk ordning! Här finns ett exempel på en källförteckning.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Referenshantering