Källor - exempelsamling

Här får du exempel på hur man refererar till olika källor. Var noggrann! Är det kursiv stil i titel eller citattecken? Är det en bok, rapport, uppsats så skall titeln vara kursiv. Är titeln däremot från en artikel från en webbsida, tidning eller tidskrift så skall citattecken användas.

Det är fyra delar i din källa som du ska titta efter. Vem eller vilka har författat källan? Efternamn, förnamn. Vad heter källan? Titel och undertitel om det finns en sådan. Vem står bakom källan, det vill säga, vem har publicerat materialet? Det kan vara t.ex. ett bokförlag, en tidskrift eller en organisation. När publicerades din källa? Oftast räcker det med ett årtal. Om din källa saknar årtal skriv då (u.å.) som betyder utan år.

Observera att en del källor kan finnas både i tryck och elektroniskt, uppsatser och avhandlingar är två exempel på det.

Tryckta källor

Akademisk avhandling:

Björk, Åsa. Drama,Hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier. Diss., Umeå Universitet, 2017.

 

Bok med en författare:

Ekero Eriksson, Kristina Gamla Uppsala : människor och makter i högarnas skugga. Stockholm: Norstedts förlag, 2018.

 

Bok med två författare:

Götlind, Anna och Linnarsson, Magnus, Konsten att skriva en fotnot. Lund: Studentlitteratur, 2015.

 

Bok med fler än två författare, om en bok har tre eller fler författare skriver du et. al. efter första författarens namn:

Diesen, Christian et. al. Likhet inför lagen. Stockholm: Natur och Kultur, 2005.

 

Bok med redaktör:

Bengtsson, Håkan A och Ilshammar, Lars (red), Demokratins genombrott. Lund: Historiska media, 2018.

Flerbandsverk (böcker i flera delar):

Signums svenska kulturhistoria, ”Renässansen”. Lund: Bokförlaget Signum, 2005.

 

Andrahandskällor (sekundärkällor)

Du ska i första hand använda dig av originalkällor (primärkällor, förstahandskällor). Ibland går det inte att få tag i originalkällan och då använder man sekundärkällan eller andrahandskällan. Information om både originalkällan och andrahandskällan skall finnas med i referensen.

Kullberg, Arne, Fri- och rättigheter i Sverige. Stockholm: Guldförlaget, 1832, citerad i Svensson, Sven, Demokrati. Uppsala: Triad förlag, 2011.

 

Tidningsartikel:

Danius, Sara, ”Fotografen som visade att världen blivit modern”. Svenska Dagbladet, 17 november 2018.

 

Tidskriftsartikel:

Aquilonius, Jennie, ”Brobyggare i Göteborg”. Amnesty press, nr. 3, 2018.

 

Dom:

Stockholms tingsrätt 2018-10-01 mål nr B 15565-17.

Högsta domstolen 2019-10-10 mål nr B 2899/18. Hämtad via Karnov Group 2018-11-27.

 

Lagstiftning (Svensk författningssamling (SFS) innefattar Sveriges lagar och förordningar):

SFS 2010:800, kap. 6, 7 §. Skollag. Stockholm, Utbildningsdepartementet.

 

Riksdagstryck t.ex. Ds, SOU: er och propositioner:

Prop.2017/18:279. Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Stockholm: Justitiedepartementet.

Ds 2011:2. Avskaffande av obligatoriska byggfelsförsäkringen. Stockholm: Miljödepartementet.

SOU 2016:94. Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-201694. Hämtad 2018-10-31.

 

Fotografier, illustrationer m.m (undersök om det behövs tillstånd för att använda bilden):

Östling, Brutus, Blåkråkor [fotografi] Bevingat. Stockholm: Bonnier fakta, 2015.

  

Elektroniska källor

Uppsats:

Lindman, Stephanie, Dödsstraff och stympning i det antika Egypten. (Kandidatuppsats) Uppsala Universitet Institutionen för arkeologi och antik historia, 2017. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1106531&dswid=8723. Hämtad 2018-11-23.

 

E-bok:

Said, Sami, Människan är den vackraste staden. Stockholm: Natur och Kultur, 2018. E-bok.

 

Elektronisk tidningsartikel via databas:

Cato, Carl, ”Kulturprofilen fortsatt häktad”. Helsingborgs Dagblad, 15 november 2018. Hämtad via Mediearkivet 2018-11-30.

 

Elektronisk tidningsartikel via webben:

Hildén, Gunvor, ”Knepigt att få till en ny regering”. Upsala Nya Tidning, 29 september 2018. https://www.unt.se/ledare/knepigt-att-fa-till-en-ny-regering-5090481.aspx. Hämtad 2018-11-26.

 

Elektronisk tidskriftsartikel via databas:

Hakelius, Johan, ”De klasslösa och de chanslösa”. Fokus nr. 37 2018. Hämtad via Artikelsök 2018-12-01. 

 

Elektronisk tidskriftsartikel via webben:

Hakelius, Johan, ”De klasslösa och de chanslösa”. Fokus, 13 september 2018. https://www.fokus.se/2018/09/de-klasslosa-och-de-chanslosa/. Hämtad 2018-11-23.

 

Elektroniska databaser:

Äldre historia, Sydkorea. Landguiden. 2016. Hämtad via Landguiden 2018-11-26.

 

Webbsidor:

Larsmo, Ola,” Fördjupning: rasbiologi”. Forum för levande historia, 2017. http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/rasism/fordjupning-rasbiologi. Hämtad 2018-10-31.

”Bangladesh”. Svenska FN-förbundet. 2017. http://www.globalis.se/Laender/Bangladesh. Hämtad 2018-11-27.

 

Video t.ex.filmer på Youtube:

”Welcome to Chalmers library”. [video]. https://www.youtube.com/watch?v=nhj1hPrr4Ko. Hämtad 2018-10-29.

 

Film:

Sameblod. [DVD], regi: Kernell, Amanda, Nordisk Film, Stockholm, 2017.

 

TV-program:

Uppdrag granskning, ”FN och mörkläggningen”. [TV-program] Sveriges Television, 28 november 2018.

 

Radioprogram:

P1 Dokumentär, ”Undergångssekten”, Sveriges Radio, 14 oktober 2018.

 

Poddradio:

Musikdokumentär. Jacob Dahlin träffar Donna Summer, 1982 [poddradio] Sveriges Radio, 28 oktober 2017.

 

Tweet:

Trump, Donald. Twitter 21 oktober 2018 kl. 22.15. http//:twitter.com/realdonaldtrump.

 

Mobilapplikation:

Diabetes. Nationalencyklopedin AB (version 1.1) [mobilapplikation] 2016. http://itunes.apple.com. Hämtad 2018-12-03.

 

Muntliga källor

Samtal, telefonsamtal:

Lindgren, Johan, morfar, intervju 20 september 2018.

Carlsson, Leila, handläggare, Försäkringskassan, telefonsamtal 10 oktober 2018.

 

Föreläsning:

Kaliff, Anders, professor i arkeologi vid Uppsala universitet och Östigård, Terje, gästforskare i arkeologi. Bronsålderns Håga och vikingatidens kung Björn: ett 1200-års jubileum, föreläsning 2018-09-25.

 

E-post:

Andersson, Anna, e-post den 5 november 2018.

Uppdaterad: