Källförteckning - Exempel

Tryckta källor

Aquilonius, Jennie, ”Brobyggare i Göteborg”. Amnesty press, nr. 3, 2018.
 
Bengtsson, Håkan A och Ilshammar, Lars (red), Demokratins genombrott. Lund: Historiska media, 2018.
 
Björk, Åsa. Drama, Hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier. Diss., Umeå Universitet, 2017.
 
Danius, Sara, ”Fotografen som visade att världen blivit modern”. Svenska Dagbladet, 17 november 2018.
 
Ds 2011:2. Avskaffande av obligatoriska byggfelsförsäkringen. Stockholm: Miljödepartementet.
 
Ekero Eriksson, Kristina Gamla Uppsala : människor och makter i högarnas skugga. Stockholm: Norstedts förlag, 2018.
 
Götlind, Anna och Linnarsson, Magnus, Konsten att skriva en fotnot. Lund: Studentlitteratur, 2015.
 
Högsta domstolen 2019-10-10 mål nr B 2899/18. Hämtad via Karnov Group 2020-11-27.
 
Prop.2017/18:279. Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Stockholm: Justitiedepartementet.
 
SFS 2010:800, kap. 6, 7 §. Skollag. Stockholm, Utbildningsdepartementet.
 
Signums svenska kulturhistoria, ”Renässansen”. Lund: Bokförlaget Signum, 2005.

SOU 2016:94. Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-201694. Hämtad 2020-10-31.
 
Stockholms tingsrätt 2020-10-01 mål nr B 15565-17.
 
Östling, Brutus, Blåkråkor [fotografi] Bevingat. Stockholm: Bonnier fakta, 2015.
 
Elektroniska källor

”Bangladesh”. Svenska FN-förbundet. 2017. http://www.globalis.se/Laender/Bangladesh. Hämtad 2020-11-27.
 
Cato, Carl, ”Kulturprofilen fortsatt häktad”. Helsingborgs Dagblad, 15 november 2018. Hämtad via Mediearkivet 2020-11-30.
 
Diabetes. Nationalencyklopedin AB (version 1.1) [mobilapplikation] 2016. http://itunes.apple.com. Hämtad 2020-12-03.
 
Hakelius, Johan, ”De klasslösa och de chanslösa”. Fokus nr. 37 2018. Hämtad via Artikelsök 2020-12-01.
 
Hildén, Gunvor, ”Knepigt att få till en ny regering”. Upsala Nya Tidning, 29 september 2018. https://www.unt.se/ledare/knepigt-att-fa-till-en-ny-regering-5090481.aspx. Hämtad 26-11-2020.
 
Larsmo, Ola,” Fördjupning: rasbiologi”. Forum för levande historia, 2017. http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/rasism/fordjupning-rasbiologi. Hämtad 2020-10-31.
 
Lindman, Stephanie, Dödsstraff och stympning i det antika Egypten. (Kandidatuppsats) Uppsala Universitet Institutionen för arkeologi och antik historia, 2017. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1106531&dswid=8723. Hämtad 2018-11-23.
 
Musikdokumentär. Jacob Dahlin träffar Donna Summer, 1982 [poddradio] Sveriges Radio, 28 oktober 2017.
 
P1 Dokumentär, ”Undergångssekten”, Sveriges Radio, 14 oktober 2018.
 
Said, Sami, Människan är den vackraste staden. Stockholm: Natur och Kultur, 2018. E-bok.
 
Sameblod. [DVD], regi: Kernell, Amanda, Nordisk Film, Stockholm, 2017.
 
Trump, Donald. Twitter 21 oktober 2018 kl. 22.15. http//:twitter.com/realdonaldtrump.
 
Uppdrag granskning, ”FN och mörkläggningen”. [TV-program] Sveriges Television, 28 november 2018.
 
”Welcome to Chalmers library”. [video]. https://www.youtube.com/watch?v=nhj1hPrr4Ko. Hämtad 2020-10-29.
 
Äldre historia, Sydkorea. Landguiden. 2016. Hämtad via Landguiden 2018-11-26.
 
Muntliga källor
 
Carlsson, Leila, handläggare, Försäkringskassan, e-post 5 november 2020.
 
Kaliff, Anders, professor i arkeologi vid Uppsala universitet och Östigård, Terje, gästforskare i arkeologi. Bronsålderns Håga och vikingatidens kung Björn: ett 1200-års jubileum, föreläsning 2018-09-25.
 
Lindgren, Johan, morfar, intervju 20 september 2021.
 

Uppdaterad: