Källor - exempelsamling

Här ska alla källor som du använt i din uppsats finnas uppradade. Här ska du skilja på böcker, tidningar, tidskrifter, enkäter, intervjuer och Internet utifrån om källan är tryckt-, elektronisk och muntlig. Observera att alla källor ska stå i bokstavsordning under dels tryckta och elektroniska källor.

Tryckta källor

Bok med en författare
Bok med två eller flera författare
Bok med redaktör (antologi/samlingsverk)
Flerbandsverk dvs böcker i flera delar
Tidningsartikel med författare
Tidningsartikel utan författare
Tidskriftsartikel
Akademisk avhandling (Doktorsavhandling)
Riksdagstryck (t.ex. Proposition, Motioner, Kommittédirektiv, Ds och SOU:er)
Dom
Lagstiftning
Lagkommentar
Andrahandskällor (Sekundärkälla)

Elektroniska källor

Elektronisk bok (E-bok)
Elektronisk tidningsartikel via databas 

Elektronisk tidningsartikel via Internet
Elektronisk tidskriftsartikel via databas
Elektronisk tidskriftsartikel via Internet
Elektroniskt uppslagsverk
Uppsats

Faktadatabaser
Webbsidor/Internetkällor: som t.ex. rapporter, utredningar, skrifter m.fl.
Youtubeklipp
Film
TV-program
Radio-program
Telefonapp
Tweet 
Muntliga källor
E-post
Föreläsning 

 

Tryckta källor

Bok med en författare:

 • Bergström, Gunnar, Kriminalitet som livsstil. Studentlitteratur, Lund, 2012.

Bok med två eller flera författare:

 • Harnack, Andrew och Kleppinger, Eugene. Online! A reference guide to using internet sources. 3. uppl. St Martin´s Press, New York, 1999.

  Om en bok har tre eller fler författare så skriver du et al. efter första författarens efternamn och förnamn.
   
 •  Diesen, Christian et al. Likhet inför lagen. Natur och Kultur, Stockholm, 2005.

Bok med redaktör (antologi/samlingsverk):

 • Granström, Görel (red). Den onda cirkeln : om brottsoffer, genus och rätten.  Uppsala Publishing House AB, Uppsala, 2004.

Flerbandsverk dvs böcker i flera delar 
(NE, Worldbook, Encyclopedia of conflict since world war II, Bonniers världshistoria m.fl.):

 • Bra böckers världshistoria, band 1, ”I begynnelsen: från de första människorna till de första civilisationerna”. Bra Böcker, Höganäs, 1983.

Tidningsartikel med författare:

 • Sandström, Robert, ”Konst modell 1600” Värmlands folkblad, 19 februari 2000.

Tidningsartikel utan författare:

 • ”Kvinnor i industrin” Arbetet, 29 januari 2007.

Tidskriftsartikel:

 • Eriksson, Linda, ”Fler på flykt i eget land”, Fokus, nr. 7, 2009.

Akademisk avhandling (Doktorsavhandling):

 • Eriksson, Jessica, Branschinteraktion och institutionell förändring: omvandling i två livsmedelsbranscher. Diss., Umeå universitet, 2004.

 

Riksdagstryck (t.ex. Proposition, Motioner, Kommittédirektiv, Ds och SOU:er):

 • Proposition 2006/07:126. Tillsyn över hundar och katter. Stockholm, Jordbruksdepartementet.
 • Motion 2011/12:Ub467. Elevers rätt till kunskaper. 
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Elevers-ratt-till-kunskaper_GZ02Ub467/. Hämtad: 2014-10-27.

Kommittédirektiv är riktlinjer för de utredningar, eller kommittéer, som regeringen tillsätter.

 • Kommittédirektiv 2002:97: Översyn av plan- och bygglagsstiftning. Stockholm: Miljödepartementet.

SOU står för Statens offentliga utredningar. Ds är förkortningen för Departementsserie och är en serie av rapporter som lämnats av departementsutredningar.

 • SOU 2002:71. Personsäkerhetsutredningen. Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer: delbetänkande. Fritze, Stockholm.
 • Ds 2011:2. Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen. Stockholm, Miljödepartementet.

Lagstiftning

Svensk författningssamling (SFS) innefattar Sveriges lagar och förordningar.

Lag:  Ange beteckning för författningssamling, årtal, nummer, kapitel och paragraf. När det finns ett vedertaget författningsnamn ska det användas.

 • SFS 2010:800, kap. 1, 5 §. Skollag. Stockholm, Utbildningsdepartementet.

Lagkommentar

 • Nilsson, Göran, Brottsbalk, 6 kap, 1 §, lagkommentarer not 229, hämtad 2015-02-15 via Karnov Group

Dom:

 • Mölndals tingsrätt 1991-01-31 Mål nr B 746/90 
 • Högsta domstolen 2014-10-15 Mål nr B 4816/14. Hämtad 2014-10-28 via Karnov Group.

Andrahandskällor (Sekundärkälla)

Du ska i första hand använda dig av originalkällor (primärkällor, förstahandskällor). Ibland går det inte att få tag på originalkällan och då kan det vara rimligt att använda sekundärkällor (andrahandskällor). Information om både originalkällan och andrahandskällan ska finnas med i referensen. 

 • Kullberg, Arne. Fri- och rättigheter i Sverige. Guldförlaget, Stockholm. 1832. Citerad i Svensson, Sven. Demokrati. Triad förlag, Uppsala, 1981.

Elektroniska källor

Elektronisk bok:

 • Rosenberg, Göran, Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz, Bonnier, Stockholm, 2012, hämtad 2013-05-19 via E-lib.

Elektronisk tidningsartikel via databas:

 • Olander, Karin, "Volvo förbereder sig på miljardsmäll", Upsala Nya Tidning, 26 november 2014. Hämtad via Mediearkivet 2014-11-27
 • ”Ett ideologiskt haveri”, Dagens Nyheter18 januari 2013. Hämtad 2013-01-18 via Mediearkivet.

Elektronisk tidningsartikel via Internet:

 • ”Ett ideologiskt haveri”, Dagens Nyheter, 18 januari 2013 . www.dn.se/ledare/ett-ideologiskt-haveri. Hämtad 2014-01-18.

Elektronisk tidskriftsartikel via databas:

 • Ritter, Anna, ”Rika länder odlar hellre vin än ris”, Fokus, nr. 22, 2008, hämtad 2014-10-29 via Mediearkivet.

Elektronisk tidskriftsartikel via Internet:

 • Ritter, Anna, ”Rika länder odlar hellre vin än ris”, Fokus, nr. 22, 2008
  www.fokus.se/2008/05/%C2%BBrika-lander-odlar-hellre-vin-an-ris%C2%AB/. Hämtad 2014-01-18.

Uppsats:

 • Boström, Erik, Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys: Värdering av trovärdighet. (Magisteruppsats). Högskolan i Borås, Biblioteks- och informationsvetenskap, 2005.
  http://bada.hb.se/bitstream/2320/1385/1/05-104.pdf. Hämtad 2014-10-29.

Elektroniskt uppslagsverk:

För referenser till en artikel i ett elektroniskt uppslagsverk inkludera om tillgängligt: artikelförfattare, artikeltitel, uppslagsverketstitel, utgivningsår, URL-adress och datum då du hämtade artikeln.

 • Selander, Staffan och Kroksmark, Tomas. Didaktik. Nationalencyklopedin. 2010. http://www.ne.se/lang/didaktik. Hämtad 2010-11-30.

Om artikelförfattare saknas skriv istället artikeltiteln först:

 • Pink Floyd. Nationalencyklopedin. 2010. http://www.ne.se/lang/pink-floyd. Hämtad 2010-11-30.
 • Kriminalvården. Wikipedia. 2014. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kriminalv%C3%A5rden. Hämtad 2014-10-28.

Faktadatabaser:

Faktadatabaser som t.ex. Landguiden och Alex

 • Politiskt system, Kirgizistan. Landguiden. 2011. http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Kirgizistan/Politiskt-System. Hämtad 2014-03-10.
 • Age at 1st marriage. http://www.gapminder.org/. Hämtad 2014-03-10.

 

Webbsidor/Internetkällor: som t.ex. rapporter, utredningar, skrifter m.fl.

 • Larsmo, Ola: Fördjupning: rasbiologi. Forum för levande historia. 2010.  
  http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/rasism/fordjupning-rasbiologi. Hämtad 2013-11-27.
 • "Bangladesh", Svenska FN-förbundet. 2013. http://www.globalis.se/Laender/Bangladesh. Hämtad 2013-03-13.
 • "Politik", Ankara, Sveriges Ambassad. 2013. http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Ankara/Landfakta/Om-Turkiet/Politik/. Hämtad 2013-03-14.
 • Mänskliga rättigheter i Kina 2010Utrikesdepartementet, Regeringskansliet. 2010. http://www.manskligarattigheter.se/DownloadCountryReport/Get/?f=DM5%2FAsien+och+Oceanien%2FKina%2C+MR-rapport+2010.pdf. Hämtad 2014-03-10.

Youtubeklipp:

Författare (Uppladdningsår) Dokumentets titel. [YouTube]. URL. (Åtkomstdatum).

 • ChalmersLibrary(2010) Welcome to Chalmers Library. [YouTube] http://youtube.com. Hämtad 2013-09-25.

Film:

 • Populärmusik från Vittula, DVD, regisserad av Reza Bagher, SF, Stockholm, 2004.

TV-program:

 • Dokument utifrån, ”Nätkriget”, SVT, 8 februari 2009.

Radio-program:

 • P3 Dokumentär, ”Helikopterrånet”, Sveriges Radio, 16 juni 2013.

Telefonapp:

 • Skyscape. (2010). Skyscape Medical Resources (Version 1.9.11) [Mobilapplikation], hämtad via http://itunes.apple.com/.

Om appen är ett referensverk, tex ett uppslagsverk som NE eller en ordbok så kan man hänvisa till citeringen. Då skriver du uppslagsordet först.

 • Diabetes. (2013). In Epocrates Essentials for Apple iOS (Version 5.1) [Mobilapplikation], hämtad via http://www.epocrates.com/mobile/iphone/essentials.

Tweet:

 • Obama, Barack. Twitter 21 oktober 2013 kl. 22.15. http//: twitter.com/barackobama.

Muntliga källor

Muntliga källor redovisas alltid med egen rubrik i slutet av ditt arbete.

 • Carlsson, Lisa, handläggare, Försäkringskassan, telefonsamtal den 10 oktober 2013.
 • Lundgren, Hans, morfar, intervju den 20 september 2013.

E-post:

 • Råstam, Hannes, e-post den 5 januari 2006.

Observera att e-postadresser till individer inte skrivs ut.

Föreläsning:

 • Nyberg, Fred; professor vid institutionen Uppsala universitet. Hjärnans neurobiologi – en introduktion, föreläsning 2013-10-24.
Uppdaterad: