Källförteckning - Exempel

Om din källa saknar årtal skriv då (u.å.) som betyder utan år.

Tryckta källor

Bergström, Gunnar, Kriminalitet som livsstil. Studentlitteratur, Lund, 2012. 

Bra böckers världshistoria, band 1, ”I begynnelsen: från de första människorna till de första civilisationerna”. Bra Böcker, Höganäs, 1983.

Ds 2011:2. Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen. Stockholm, Miljödepartementet. 

Eriksson, Jessica, Branschinteraktion och institutionell förändring: omvandling i två livsmedelsbranscher. Diss., Umeå universitet, 2004. 

Eriksson, Linda, ”Fler på flykt i eget land”, Fokus, nr. 7, 2009.

Granström, Görel (red). Den onda cirkeln : om brottsoffer, genus och rätten.  Uppsala Publishing House AB, Uppsala, 2004.

Harnack, Andrew och Kleppinger, Eugene. Online! A reference guide to using internet sources. 3. uppl. St Martin´s Press, New York, 1999.

Högsta domstolen 2014-10-15 Mål nr B 4816/14. Hämtad 2014-10-28 via Karnov Group.

Kullberg, Arne. Fri- och rättigheter i Sverige. Guldförlaget, Stockholm. 1832. Citerad i Svensson, Sven. Demokrati. Triad förlag, Uppsala, 1981.

”Kvinnor i industrin” Arbetet, 29 januari 2007.

Motion 2011/12:Ub467. Elevers rätt till kunskaper. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Elevers-ratt-till-kunskaper_GZ02Ub467/. Hämtad: 2014-10-27.

Mölndals tingsrätt 1991-01-31 Mål nr B 746/90

Proposition 2006/07:126. Tillsyn över hundar och katter. Stockholm, Jordbruksdepartementet.

Sandström, Robert, ”Konst modell 1600” Värmlands folkblad, 19 februari 2000. 

SFS 2010:800, kap. 1, 5 §. Skollag. Stockholm, Utbildningsdepartementet. 

SOU 2002:71. Personsäkerhetsutredningen. Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer: delbetänkande. Fritze, Stockholm. 

Elektroniska källor

"Bangladesh", Svenska FN-förbundet. 2013. http://www.globalis.se/Laender/Bangladesh. Hämtad 2013-03-13.

Boström, Erik, Källkritik, kognitiv auktoritet och domänanalys: Värdering av trovärdighet. (Magisteruppsats). Högskolan i Borås, Biblioteks- och informationsvetenskap, 2005. http://bada.hb.se/bitstream/2320/1385/1/05-104.pdf. Hämtad 2014-10-29.

ChalmersLibrary(2010) Welcome to Chalmers Library. [YouTube] http://youtube.com. Hämtad 2013-09-25.

Diabetes. (2013). In Epocrates Essentials for Apple iOS (Version 5.1) [Mobilapplikation], hämtad via http://www.epocrates.com/mobile/iphone/essentials. 

Dokument utifrån, ”Nätkriget”, SVT, 8 februari 2009. 

”Ett ideologiskt haveri”, Dagens Nyheter, 18 januari 2013 . www.dn.se/ledare/ett-ideologiskt-haveri. Hämtad 2014-01-18. 

”Ett ideologiskt haveri”, Dagens Nyheter, hämtad 2013-01-18 via Mediearkivet. 

Kriminalvården. Wikipedia. 2014. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kriminalv%C3%A5rden. Hämtad 2014-10-28. 

Larsmo, Ola: Fördjupning: rasbiologi. Forum för levande historia. 2010. 
http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/rasism/fordjupning-rasbiologi. Hämtad 2013-11-27.

Mänskliga rättigheter i Kina 2010. Utrikesdepartementet, Regeringskansliet. 2010. http://www.manskligarattigheter.se/DownloadCountryReport/Get/?f=DM5%2FAsien+och+Oceanien%2FKina%2C+MR-rapport+2010.pdf. Hämtad 2014-03-10.
Obama, Barack. Twitter 21 oktober 2013 kl. 22.15. http//: twitter.com/barackobama.

P3 Dokumentär, ”Helikopterrånet”, Sveriges Radio, 16 juni 2013. 

Pink Floyd. Nationalencyklopedin. 2010. http://www.ne.se/lang/pink-floyd. Hämtad 2010-11-30. 

"Politik", Ankara, Sveriges Ambassad. 2013. http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Ankara/Landfakta/Om-Turkiet/Politik/. Hämtad 2013-03-14. 

Populärmusik från Vittula, DVD, regisserad av Reza Bagher, SF, Stockholm, 2004. 

Politiskt system, Kirgizistan. Landguiden. 2011. http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Kirgizistan/Politiskt-System. Hämtad 2014-03-10. 

Ritter, Anna, ”Rika länder odlar hellre vin än ris”, Fokus, nr. 22, 2008, hämtad 2014-10-29 via Mediearkivet. 

Ritter, Anna, ”Rika länder odlar hellre vin än ris”, Fokus, nr. 22, 2008
www.fokus.se/2008/05/%C2%BBrika-lander-odlar-hellre-vin-an-ris%C2%AB/. Hämtad 2014-01-18.

Rosenberg, Göran, Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz, Bonnier, Stockholm, 2012, hämtad 2013-05-19 via E-lib. 

Selander, Staffan och Kroksmark, Tomas. Didaktik. Nationalencyklopedin. 2010. http://www.ne.se/lang/didaktik. Hämtad 2010-11-30. 

Skyscape. (2010). Skyscape Medical Resources (Version 1.9.11) [Mobilapplikation], hämtad via http://itunes.apple.com/. 


Muntliga källor

Carlsson, Lisa, handläggare, Försäkringskassan, telefonsamtal den 10 oktober 2013.

Lundgren, Hans, morfar, intervju den 20 september 2013. 

Nyberg, Fred; professor vid institutionen Uppsala universitet. Hjärnans neurobiologi – en introduktion, föreläsning 2013-10-24. 

Råstam, Hannes, e-post den 5 januari 2006.

Uppdaterad: