Trygghet och trivsel på Fyrisskolan och Uppsala estetiska gymnasium

elevbild

Vi är glada att du är elev hos oss på Fyrisskolan/Uppsala estetiska gymnasium. Vi som arbetar på skolan är här för din skull. För att skolan ska vara en bra plats att vistas i krävs att vi gör bra saker tillsammans. Vi formar Fyris och Uppsala estetiska gymnasium gemensamt och lär av varandra i ett respektfullt klimat. Vi är beredda att göra allt för att du ska lyckas med dina studier och att du ska kunna känna stolthet över din gymnasietid. Du ska få bra undervisning av lärarna, få rätt stöd att nå dina mål och bli vänligt bemött av alla på skolan. Trygghet och trivsel är viktiga förutsättningar för att lyckas i skolan. Vårt mål i vårt arbete är att du ska få möjligheterna, kunskaperna och intrycken för livet!

För att skapa en skoltid som ger goda förutsättningar för framtiden så måste vi hjälpas åt att handla och agera för respekt, trygghet och trivsel på vår gemensamma arbetsplats. Här följer de regler och förhållningssätt som gäller under din skoltid här hos oss.

Arbetsro i klassrummet

För att du ska lyckas i dina studier och bidra till ett gott studieklimat för andra, så gäller det att passa tiden och bidra till studiero och därmed ge goda förutsättningar för lärande.

Respekt för varandra

I klassrummet leder läraren arbetet för eleverna i klassen. Respekten för lärarens ledarskap och respekten för din och klasskamraternas rätt att få utvecklas i studierna är mycket viktig. Därför är det varje verksam lärare och elevs skyldighet att bidra till ett gott, stödjande och respektfullt bemötande i klassrummet. Nedsättande ord eller beteenden mot andra är inte acceptabelt. Det är heller inte tillåtet att på grund av eget beteende störa andra i deras arbete.

Störande moment

Det är läraren som leder klassrumsarbetet, och undervisningstiden är elevernas rättighet att få i utbildningen. Respektera därför lärarens regler för vad som gäller i klassrummet, och värdesätt den tid du och andra elever har rätt att få för lärande och stöd. Det är inte tillåtet att förstöra för andras möjligheter att lyssna, koncentrera sig och arbeta på lektionerna med eget prat, störande beteende eller annan respektlöshet. Olika arbetsmoment har sina förutsättningar, och genom att samarbeta med läraren och klasskamraterna skapar vi tillsammans bästa möjliga förutsättningar för att du ska lyckas i studierna. Mobiltelefoner ska var avstängda, annars kan de omhändertas under lektionen. Vid otillåten förtäring, störande mobilanvändning och prat kan du efter tillsägelse avvisas från lektionen.

Tidspassning

Med respekt för dig själv, för läraren och för dina klasskamrater ska du vara i tid till lektionen. Läraren ska ha möjlighet att starta lektionen med klassen på ett så tydligt och bra sätt som möjligt, och att passa tiden är en självklar förväntan på dig på varje arbetsplats.

Avsaknad av nödvändigt undervisningsmaterial

Du kan inte delta i lektionen om du inte har med dig det du behöver för arbetet. Läraren har svårt att se din kunskap och ge dig feedback i ditt lärande, och du riskerar att störa andra om du inte arbetar aktivt med det arbete som läraren leder i klassrummet.

Frånvaro kan registreras om du inte arbetar med det du förväntas göra.

 

Fyrisskolans regler vid prov och redovisningar
Vid prov i klassrum eller aula sker inga insläpp senare än 30 min efter provets början. Medtag legitimation, sitt på anvisad plats och ha med endast tillåtna hjälpmedel. Inga anteckningar får finnas i formelsamlingen. 

Ytterkläder, väskor, mobiltelefoner eller dylikt får inte tas med till skrivplatsen. Skrivpapper tillhandahålls. Inget eget papper är tillåtet. Skriv namn, klass, kurs och inlämnings tid på skrivpapperet.
Vid toalettbesök ska namn och klass antecknas på en lista.

Inga meddelanden, lån av skrivmateriel, tabeller och dylikt är tillåtet.
Provet får lämnas in efter tidigast 45 min. Skrivpapperet med namn ska alltid lämnas in. Om reglerna inte efterföljs avvisas eleven.
Tider för inlämningsarbeten ska respekteras annars bedöms inte arbetet.
Vid fusk avvisas eleven och provet/arbetet rättas inte. Undervisande lärare meddelar skriftligen mentor som i sin tur meddelar vårdnadshavare och programrektor. Eleven kallas till samtal hos programrektor och tilldelas en skriftlig varning. Vid upprepat otillåtet beteende riskerar eleven en kortare eller längre avstängning. Enhetsrektor beslutar efter samråd med programrektor.

Lärare skall vakta aktivt och rotera runt i klassrummet/aulan.

 

Datorer

I utbildningen har du fått tillgång till datorer som är skolans egendom. Datorerna är ett medel för lärande och ett självklart verktyg för b la informationshantering och textproduktion. Men i alla situationer är inte datorn till hjälp i arbetet, utan den kan ibland vara ett klumpigare verktyg eller något som distraherar dig i lärandet snarare än koncentrerar dig. Läraren leder arbetet i klassrummet och avgör när datorn ska användas eller om du använder datorn på ett sätt som inte gagnar lektionsarbetet. Om IT-reglerna överträds mister eleven för en tid behörighet att använda skolans nätverk. Det kommer att försvåra ditt arbete.

Trygghet

Trygghet är en förutsättning för att lära och trivas i skolan. Tryggheten beror på huruvida alla i verksamheten respekterar varandra och bygger upp en lugn och respektfull skolmiljö tillsammans. Fyrisskolan är samtidigt en stor arbetsplats och vi behöver tydliga regler för att inte förlora den goda studiemiljö som Fyris har – strikta regler som alla ska följa och hjälpas åt för att upprätthålla. Inom dessa regelverk kan sedan kreativitet, frihet och lärande få så mycket plats som möjligt.

Allas lika värde och respekt för mångfald

Skolan lyder under diskrimineringslagen och skollagen, vilka skyddar personal och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Ingen i skolans verksamhet, elev eller anställd, får genom handlingar diskriminera, trakassera eller kränka en annan människa i hennes rätt och värde. Det innebär att alla i skolan har rätt att bli behandlade likvärdigt oavsett funktionshinder, vilket kön, vilken könsidentitet, sexuell läggning, tro eller livsåskådning, etnisk bakgrund och ålder man har.

Mobbning är helt oacceptabelt och för att hindra mobbning krävs att majoriteten reagerar på vad som sker i skolan. Vid mobbning kontaktas elevhälsan som omedelbart startar en utredning av händelserna.

 

Olagliga handlingar

Alla händelser som kan vara olagliga polisanmäls avrektor, och det är polisens sak att ta reda på om ett brott begåtts och genomföra undersökningar och förhör.

Åsiktsfrihet – kränkningar

Skolans miljö ska genomsyras av demokratiska värderingar och frihet från diskriminering och kränkningar. Det innebär att du som elev har friheter, rättigheter men också skyldigheter.

Åsiktsfriheten är en rätt som handlar om att vi i ett demokratiskt samhälle ska värna om att olika åsikter kan uttryckas, bemötas och yttras i ett offentligt rum. Mot denna rätt står hänsyn för enskildas värde och trygghet. Vissa åsikter som uttrycks kan skada andra människors rättigheter, och denna balans måste vi hantera tillsammans så att frihet att yttra sig också är en frihet mot diskriminering och kränkningar.

I skolan är det alltså inte tillåtet att yttra åsikter som diskriminerar, trakasserar, kränker eller på andra sätt skadar en annan människas eller grupps värde. Rasistiska symboler omhändertas och rasistiska anslag/flygblad tas ner. Anslag som på andra sätt kan trakassera, diskriminera eller kränka människors värde och integritet tas också bort.

Skolan som arbetsplats

På Fyris vistas dagligen närmare 1400 personer i anställning eller i studier. Skolans klassrum och samlingssalar, resurser, restaurang och vistelseytor är gemensamma för oss som har skolan som arbetsplats. Det mest värdefulla vi har är ju människorna som ryms under vårt tak. Med här finns också bibliotek och datorer, undervisningsutrustning och personliga ägodelar som är värda att skydda och vara rädd om. Därmed är inte skolan en offentlig plats där alla har rätt att vara. Framför allt för att resurserna som är till för oss som ska arbeta och studera här ska räcka till, men också för ordning, trygghet och trivsel, har vi elev- och personalkort som ger möjlighet till tillgång till resurser och lokaler, men också möjliggör ett intyg för att du har rätt att vara på Fyris.

Kortet ska du ha med dig under hela skoldagen. Du behöver alltid visa upp det när du går in i restaurangen. Kortet är en värdehandling. Om kortet förloras (oavsett skäl) eller skadas kostar det 100 kr att få ett nytt. Personer ska under sin vistelse i skolans lokaler vara identifierbara genom kortet, annars är personen inte behörig att vara på Fyris.

Restaurangen och cafeterian

I Fyrisskolans restaurang, som drivs av kommunens interna leverantör Måltidsservice äter dagligen ca 1000 gäster. Restaurangen är öppen kl. 11-13 och du behöver kortet för att komma in. Köket serverar varje dag minst tre olika rätter samt bjuder ofta på hembakat bröd. I anslutning till restaurangen ligger cafeterian som är öppen hela dagen. För att alla gäster ska kunna få en avkopplande stund i samband med lunchen håller vi ner ljudnivån och tar av oss ytterkläderna i restaurangen. Köket arbetar ständigt med att minska svinnet och det kan vi tillsammans hjälpas åt med genom att inte ta mer mat än vi orkar äta upp. I övrigt gäller självklart skolans regler för trygghet och trivsel också i restaurang och cafeteria.

Har du frågor eller synpunkter som rör måltiderna är du välkommen att kontakta ansvarig i köket. Skolan har också ett aktivt matråd som arbetar med måltidsfrågor.

Allmän lagstiftning 

All rökning på skolgårdar är förbjuden enligt lag. Personer som röker på Fyris gård hänvisas utanför skolgården. Att visa hänsyn mot dem som inte tål rök är enkelt. Om en elev misstänks använda droger uppmanas eleven att drogtestas efter samtal med vårdnadshavare. Anmälan går också till socialtjänsten. Vid missbruk avstänger rektor eleven. Lagen förbjuder innehav av knivar och vapen i skolan. Kniven/vapnet ska inlämnas till rektor annars tillkallas polis.

Giltiga läsåret 2018–2019.

 

Uppdaterad: