Ordningsregler

elevbildFyrisskolans regler för trygghet och trivsel

Vi är glada att du är elev hos oss på Fyris. Vår vision är Alla över bron! Uttrycket har att göra med Fyrisskolans traditionella bro som byggdes av skolans elever tillsammans med lärare. Bron står därför som en symbol för att ta sig över utmaningar med kreativitet och gemensamma krafter. Uttrycket ”alla kommer över bron” innebär ju också att alla klarar sig trygga och hela över på andra sidan – alltså till en lyckosam framtid med studier och yrke. Det betyder att vi på Fyrisskolan gör allt för att du ska lyckas med dina studier och att du ska kunna känna stolthet över din gymnasietid. Det betyder också att du ska känna dig stärkt och tro på din förmåga att gå vidare och utvecklas i ditt liv!

För att skapa en skoltid som ger goda förutsättningar för framtiden så måste vi hjälpas åt att handla och agera för respekt, trygghet och trivsel på vår gemensamma arbetsplats. På Fyris vistas dagligen nära 1400 människor i studier eller arbete. Här följer de regler och förhållningssätt som gäller under din skoltid här hos oss.

Arbetsro i klassrummet

För att du ska lyckas i dina studier och bidra till ett gott studieklimat för andra, så gäller det att passa tiden och bidra till studiero och därmed ge goda förutsättningar för lärande.

Respekt för varandra

I klassrummet leder läraren arbetet för eleverna i klassen. Respekten för lärarens ledarskap och respekten för din och klasskamraternas rätt att få utvecklas i studierna är mycket viktig. Därför är det varje verksam lärare och elevs skyldighet att bidra till ett gott, stödjande och respektfullt bemötande i klassrummet. Nedsättande ord eller beteenden mot andra är inte acceptabelt. Det är heller inte tillåtet att på grund av eget beteende störa andra i deras arbete.

Störande moment

Det är lärarens som leder klassrumsarbetet, och undervisningstiden är elevernas rättighet att få i utbildningen. Respektera därför lärarens regler för vad som gäller i klassrummet, och värdesätt den tid du och andra elever har rätt att få för lärande och stöd. Det är inte tillåtet att förstöra för andras möjligheter att lyssna, koncentrera sig och arbeta på lektionerna med eget prat, störande beteende eller annan respektlöshet. Olika arbetsmoment har sina förutsättningar, och genom att samarbeta med läraren och klasskamraterna skapar vi tillsammans bästa möjliga förutsättningar för att du ska lyckas i studierna. Mobiltelefoner ska var avstängda, annars kan de omhändertas under lektionen. Vid otillåten förtäring, störande mobilanvändning och prat kan du efter tillsägelse avvisas från lektionen.

Tidspassning

Med respekt för dig själv, för läraren och för dina klasskamrater ska du vara i tid till lektionen. Läraren ska ha möjlighet att starta lektionen med klassen på ett så tydligt och bra sätt som möjligt, och att passa tiden är en självklar förväntan på dig på varje arbetsplats.

Avsaknad av nödvändigt undervisningsmaterial

Du kan inte delta i lektionen om du inte har med dig det du behöver för arbetet. Du kan inte vara aktivt medverkande i kunskapsarbetet, läraren riskerar att förlora chansen att se din kunskap och ge dig feedback i ditt lärande, och du riskerar att störa andra om du inte arbetar aktivt med det arbete som läraren leder i klassrummet.

Frånvaro kan registreras om du inte arbetar med det du förväntas göra.

Datorer

I utbildningen har du fått tillgång till datorer som är skolans egendom. Datorerna är ett medel för lärande och ett självklart verktyg för bl a informationshantering och textproduktion. Men i alla situationer är inte datorn till hjälp i arbetet, utan den kan ibland vara ett klumpigare verktyg eller något som distraherar dig i lärandet snarare än koncentrerar dig. Läraren leder arbetet i klassrummet och avgör när datorn ska användas eller om du använder datorn på ett sätt som inte gagnar lektionsarbetet. Om IT-reglerna överträds mister eleven för en tid behörighet att använda skolans nätverk. Det kommer att försvåra ditt arbete.

Trygghet

Trygghet är en förutsättning för att lära och trivas i skolan. Tryggheten beror på huruvida alla i verksamheten respekterar varandra och bygger upp en lugn och respektfull skolmiljö tillsammans. Fyrisskolan är samtidigt en stor arbetsplats och vi behöver ibland strikta regler för att inte förlora den goda studiemiljö som Fyris har – strikta regler som alla ska följa och hjälpas åt för att upprätthålla. Inom dessa regelverk kan sedan kreativitet, frihet och lärande få så mycket plats som möjligt.

Allas lika värde och respekt för mångfald

Skolan lyder under diskrimineringslagen och skollagen, vilka skyddar personal och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Ingen i skolans verksamhet, elev eller anställd, får genom handlingar diskriminera, trakassera eller kränka en annan människa i hennes rätt och värde. Det innebär att alla i skolan har rätt att bli behandlade likvärdigt oavsett funktionshinder, vilket kön, vilken könsidentitet, sexuell läggning, tro eller livsåskådning, etnisk bakgrund och ålder man har.

Mobbning är helt oacceptabelt och för att hindra mobbning krävs att majoriteten reagerar på vad som sker i skolan. Vid mobbning kontaktas elevhälsan som omedelbart startar en utredning av händelserna.

Olagliga handlingar

är helt oacceptabelt på en skola, så väl som i samhället utanför. Alla händelser som kan vara olagliga beskrivs för polisen som avgör om en polisanmälan bör ske. Polisanmälan görs av

rektor, och det är polisens roll att ta reda på om ett brott begåtts och genomföra undersökningar och förhör.

Åsiktsfrihet – kränkningar

Skolans miljö ska genomsyras av demokratiska värderingar och frihet från diskriminering och kränkningar. Det innebär att du som elev har friheter, rättigheter men också skyldigheter.

Åsiktsfriheten är en rätt som handlar om att vi i ett demokratiskt samhälle ska värna om att olika åsikter kan uttryckas, bemötas och yttras i ett offentligt rum. Mot denna rätt står hänsyn för enskildas värde och trygghet. Vissa åsikter som uttrycks kan skada andra människors rättigheter, och denna balans måste vi hantera tillsammans så att frihet att yttra sig också är en frihet mot diskriminering och kränkningar.

I skolan är det alltså inte tillåtet att yttra åsikter som diskriminerar, trakasserar, kränker eller på andra sätt skadar en annan människas eller grupps värde. Rasistiska symboler omhändertas och rasistiska anslag/flygblad tas ner. Anslag som på andra sätt kan trakassera, diskriminera eller kränka människors värde och integritet tas också bort.

Skolan som arbetsplats

På Fyris vistas dagligen närmare 1400 personer i anställning eller i studier. Skolans klassrum och samlingssalar, resurser, restaurang och vistelseytor är gemensamma för oss som har skolan som arbetsplats. Det mest värdefulla vi har är ju människorna som ryms under vårt tak. Med här finns också bibliotek och datorer, undervisningsutrustning och personliga ägodelar som är värda att skydda och vara rädd om. Därmed är inte skolan en offentlig plats där alla har rätt att vara. Framför allt för att resurserna som är till för oss som ska arbeta och studera här ska räcka till, men också för ordning, trygghet och trivsel, har vi elev- och personalkort som ger möjlighet till tillgång till resurser och lokaler, men också möjliggör ett intyg för att du har rätt att vara på Fyris.

Kortet ska du ha med dig under hela skoldagen. Du behöver alltid visa upp det när du går in i restaurangen. Kortet är en värdehandling. Om kortet förloras (oavsett skäl) eller skadas kostar det 100 kr att få ett nytt. Personer ska under sin vistelse i skolans lokaler vara identifierbara genom kortet, annars är personen inte behörig att vara på Fyris.

Restaurangen och cafeterian

I Fyrisskolans restaurang, som drivs av kommunens interna leverantör Kost och restaurang äter dagligen ca 1000 gäster. Restaurangen är öppen kl 11-13 och du behöver kortet för att komma in. Köket serverar varje dag minst tre olika rätter samt bjuder ofta på hembakat bröd. I anslutning till restaurangen ligger cafeterian som är öppen hela dagen. För att alla gäster ska kunna få en avkopplande stund i samband med lunchen håller vi ner ljudnivån och tar av oss ytterkläderna i restaurangen. Köket arbetar ständigt med att minska svinnet och det kan vi tillsammans hjälpas åt med genom att inte ta mer mat än vi orkar äta upp. I övrigt gäller självklart skolans regler för trygghet och trivsel också i restaurang och cafteria.

Har du frågor eller synpunkter som rör måltiderna är du välkommen att kontakta ansvarig i köket. Skolan har också ett aktivt matråd som arbetar med måltidsfrågor.

Allmän lagstiftning All rökning på skolgårdar är förbjuden enligt lag. Personer som röker på Fyris gård hänvisas utanför skolgården. Att visa hänsyn mot dem som inte tål rök är enkelt. Om en elev misstänks använda droger uppmanas eleven att drogtestas efter samtal med vårdnadshavare. Anmälan går också till socialtjänsten. Vid missbruk avstänger rektor eleven. Lagen förbjuder innehav av knivar och vapen i skolan. Kniven/vapnet ska inlämnas till rektor annars tillkallas polis.

Giltiga läsåret 2014-2015.

Uppdaterad: