Med anledning av Coronaviruset

OBS! Stanna hemma om det finns smitta i familjen.

Till vårdnadshavare, föräldrar och elever Uppsala 5 nov 2020 Frågor och svar om undervisning i skolans lokaler på Fyrisskolan

Hej,
Vi får många frågor från oroliga elever och vårdnadshavare om smittspridningsläget i Uppsala och hur situationen ser ut på Fyrisskolan. Jag har under flera dagar haft intensiva diskussioner om smittspridningen av covid-19 med gymnasiechefen Christine Kastner Johnson och verksamhetschefen för Centrala elevhälsan, Christina Stenhammar, som i sin tur haft flera möten med Smittskyddsenheten/Folkhälsomyndigheten. Här nedan får ni en lägesrapport med frågor och svar.

Varför stänger ni inte ner Fyrisskolan och går över till distans när smittspridningen är stor i Uppsala?

Vi har på Fyrisskolan fått ett antal positiva covid-19-fall bekräftade på senare tid. Alla som följer nyheterna ser att smittspridningen är stor i länet. Christina Stenhammar: ”som det är just nu är inte smittan så utbredd att Smittskyddsenheten/Folkhälsomyndigheten bedömer att vi ska stänga skolan.”

Vad grundar sig beslutet på?

Stenhammar fortsätter: ”När Smittskyddet tittar på antalet covid-fall under veckorna 38-44 i gruppen 10-19 år, som även inkluderar eleverna i gymnasieskolan, kan de inte se att den gruppen sticker ut på något anmärkningsvärt sätt. I de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten har gett ut finns det inget som tyder på att distansundervisning i längden är optimalt och distansundervisning är mycket tveksam som smittförebyggande åtgärd. Vi ser dessutom att elever som har distansundervisning träffar varandra mer på fritiden, vilket är en större risk för smittspridning än när eleverna är på plats i skolan. Distansundervisningen i Uppsalas gymnasieskolor verkar alltså inte ha påverkat smittspridningen preventivt (förebyggande). Gymnasieelever blir inte svårt sjuka själva. Många gymnasieelever far också illa utbildningsmässigt och psykosocialt av långvarig distansundervisning.

Vad kan ändra beslutet till att det blir distansundervisning?

”Om utbrott med omfattande smittspridning sker på en särskild skola kommer förstås strängare smittskyddsåtgärder vidtas, distansundervisning är då ett av alternativen.”

Sammanfattningsvis

Beslutet ligger kvar om att undervisningen sker på plats i skolans lokaler, än så länge. Vi hjälps åt att påminna om alla åtgärder för att minska risken för smittspridning i skolans miljö. Vi lugnar oroliga genom att bemöta frågor och beskriva hur vi agerar i skolan med att hålla avstånd, stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom, vara noga med att tvätta händer och använda handsprit, undvika trängsel i skolan genom att följa markeringarna i golven - och att vi gör det tillsammans.

I tjänsten, Runar Krantz, enhetsrektor Fyrisskolan

page1image48045184 page1image48039424 page1image48052096 page1image48046144page1image48047296page1image48042304 page1image48052672 page1image48047680page1image48049216 page1image48046528page1image48038272page1image48043264

Undervisning i Fyrisskolans lokaler som vanligt från och med 2 november 2020

Från och med måndagen den 2 november 2020 återgår undervisningen vid Fyrisskolan till lektioner i skolans lokaler. Detta gäller för elever på samtliga program och årskurser.

Fyrisskolan övergick torsdagen den 22 oktober 2020 till distansundervisning. Det gällde samtliga program och årskurser. Beslutet fattades utifrån att Folkhälsomyndigheten infört skärpta allmänna råd i Uppsala län med tanke på ökad smittspridning av covid-19 i regionen.

Med anledning av ovanstående rekommendation gick Fyrisskolan tillfälligt över till fjärr- och distansundervisning den 22 och 23 oktober 2020.

Sedan tidigare finns ett beslut taget av gymnasiechefen Christine Kastner Johnson från den 9 oktober 2020, som säger att Fyrisskolans elever ”får återgå till enbart skolförlagd undervisning från och med vecka 42.” Det beslutet gäller fortsatt, såvida inte smittskyddet i region Uppsala, Folkhälsomyndigheten och gymnasiechefen i kommunen beslutar att vi går över till distansundervisning.

Det betyder alltså att från och med vecka 45, dvs 2 november 2020, återgår undervisningen till lektioner i skolans lokaler för samtliga elever på Fyrisskolan.

Vi vill samtidigt betona att det är mycket viktigt att följa rekommendationerna om att tvätta händerna, använda handsprit, stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom och hålla avstånd!

I skolan påminner vi ständigt om riktlinjerna: det finns markeringar i golv, tydlig skyltning, handsprit vid entréer, matsal och i klassrum. Vi undviker trängsel i lokalerna genom att gå i trapphus och korridorer efter pilmarkeringar i golvet.

Tillsammans minskar vi smittspridningen så att vi kan undervisa alla moment med lärare i skolans lokaler!

Se vidare gymnasiechefens beslut.  Beslut om tillfällig distans- och fjärrundervisning (PDF, 942 KB)

I tjänsten
Runar Krantz, rektor Fyrisskolan

 

Information till vårdnadshavare på gymnasieskolan

Vi ser nu en ökad smittspridning av Covid-19 i vårt samhälle, särskilt här i Uppsala. Vilket även vi inom gymnasieskolan kan konstatera då vi hittills haft ett fåtal, men ändå ett ökat antal bekräftade fall av Covid-19.

Uppsala kommuns gymnasieskolor fortsätter att informera vårdnadshavare och elever när de får kännedom om smitta. Men uppgifter om vem som är smittad lämnas aldrig ut.

Familjeisolering

Elever och vårdnadshavare med barn som har varit utsatta för smittorisk ska vara extra uppmärksamma på symtom under de närmaste 14 dagarna. Nyligen infördes familjeisolering och det innebär att personer som bor i samma hushåll som någon som har konstaterad smitta av covid-19 ska stanna hemma i sju dagar. De bör testa sig efter fem dagar. Barn i förskola, grundskola och grundsärskola och gymnasiesärskola omfattas inte av regeln om familjeisolering. De får gå i skolan som vanligt så länge de är friska och inte har några symptom. Om en vårdnadshavare har konstaterad eller misstänkt covid-19, kan vårdnadshavaren transportera, hämta och lämna sina barn i skolan, om det kan ske utan nära kontakter med andra.

Testa dig

Barn från årskurs 4 och uppåt kan testas för att se om de har en pågående covid-19-infektion. Provet är gratis och görs vid bland annat Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala och vid Gottsunda vårdcentral i Uppsala.

Boka tid för provtagning för covid-19, Uppsala län

Nu fortsätter vi att tillsammans stoppa smittspridningen. Genom att lyckas hålla låg smittspridning så kan våra skolor fortsätta hålla öppet för undervisning som vanligt!

Hälsningar
Christine Kastner Johnson Chef kommunal gymnasieskola
Christina Stenhammar Verksamhetschef Centrala elevhälsan

 

”Varför har Fyrisskolan undervisning i skolans lokaler när alla andra skolor inte har det?

Vi får i nuläget många frågor från vårdnadshavare om varför Fyrisskolan just nu och efter höstlovet har undervisning i skolans lokaler medan andra kommunala gymnasieskolor inte har det. Detta med tanke på den ökade smittspridningen i regionen Uppsala. Inte alla skolor har distansundervisning.

Undervisning på distans sker på Celsius, Rosendalsgymnasiet, Lundellska skolan och Katedralskolan. Övriga gymnasieskolor: Uppsala estetiska gymnasium, Ellen Fries gymnasium, Jälla och Ekeby har som Fyrisskolan undervisning i skolans lokaler. Gymnasiechefen fattade beslut den 9 oktober 2020 att Fyrisskolan kan återgå till undervisning efter samråd med Region Uppsala, Uppsalas länstrafik och Fyrisskolans ledningsgrupp.

Fyrisskolan har som alla övriga skolor kontinuerlig kontakt med smittskyddet i regionen, UL via gymnasieledningen och gymnasieledningen. Det sker hela tiden uppdateringar om smittläget. Rapporterna idag från Folkhälsomyndigheten och från smittspårningen handlar om att smittspridning sker utanför skolans miljöer, i samhället, i kollektivtrafiken, på fester och i andra sammanhang där människor samlas.

Skulle smittspridningsläget förändras kan det leda till att gymnasiechefen fattar ett nytt beslut som innebär omställning till distansundervisning.

Mvh,
Runar Krantz
Enhetsrektor Fyrisskolan

Se även:

https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden2/gymnasieskolan-fortsatter-med-viss-distansundervisning2/  

Meddelande till vårdnadshavare angående att Fyrisskolans elever på samtliga program återgår till undervisning i skolans lokaler från och med vecka 42

Genom ett nytt beslut av gymnasiechefen Christine Kastner Johnsson, kommer nu Fyrisskolans gymnasieelever på samtliga program och årskurser att återgå till ordinarie undervisning i skolans lokaler från och med måndag 12 oktober. Därmed upphävs det tidigare beslutet om växelundervisning för åk2 och åk3. 

Smittskyddet i länet låter dock meddela – se mer nedan – att en förändring kan komma att ske i händelse av att smittspridningen ökar. Då kan ett nytt beslut fattas om eventuell övergång till distansundervisning.

Från Smittskyddet i region Uppsala har vi fått nedanstående meddelande:

  1. UL (kollektivtrafiken i länet) ser inga hinder i beslutet att återgå till ordinarie undervisning utifrån skolans inrapportering av start- och sluttider för när eleverna går på schema. UL ser ingen ökad risk för trängsel i kollektivtrafiken utifrån antalet turer till och från skolan.
  2. Smittskyddet hälsar att riskerna för ökad smittspridning kommer med kallare väder/kyla samt att alla förebyggande åtgärder för att minska smittspridningen lokalt på skolan fortsatt ska prioriteras.
  3. Vi ska vara förberedda på att vi måste fatta snabba beslut om smittspridningen ökar – dvs övergång till distansundervisning kan ske.

I det interna arbetet innebär det att betona vikten av att påminna om och att upprätthålla de riktlinjer som myndigheterna rekommenderar för att minska risken för smittspridning. Skolan har också en särskild skyddskommitté bestående av fackliga skyddsombud som tillsammans med skolledningen regelbundet följer upp gemensamma riskbedömningar och vidtar nödvändiga åtgärder för att minska smittspridningen.

Sammanfattningsvis är vi glada åt att få bedriva undervisning med eleverna på plats, men vi måste vara på tårna när det gäller påminnelser om att följa riktlinjerna! Vi vädjar därför till er föräldrar att prata med era ungdomar hemma om vikten av att följa myndigheternas rekommendationer om att hålla avståndvara noga med handhygienen och stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom!

Tack för ett fint samarbete!

I tjänsten 

Runar Krantz, rektor Fyrisskolan.

 

Skolan informerar vid smitta av covid-19

För att förhindra smittspridning rekommenderar Region Uppsala att personer som har bekräftad smitta av covid-19 ska informera personer i sin närhet. Uppsala kommuns skolor börjar därför under höstterminen att informera elever via skolans lärplattform och vårdnadshavare via skolans webbsida när det finns konstaterad smitta på skolan.

Information som kommunen går ut med ska vara allmänt och neutralt hållen så att ingen person kan identifieras och bli utpekad som smittad.

Personer som befunnits sig på skolor där det upptäckts att det förekommit smitta uppmanas att vara extra uppmärksamma på symtom. Vid symtom bör elever från åk 4 och uppåt testas. Kontakta sjukvården via 1177.se

Läs mer på www.uppsala.se/kommun-och-politik/nyheter-och-pressmeddelanden2/uppsala-kommun-informerar-verksamheter-med-smitta-av-covid-19/

 

Hjälp till att stoppa smittan – elever ska testas för covid-19 vid symtom

Nu kan elever från årskurs 4 och uppåt testas för att se om de har en pågående covid-19-infektion. 

Provet är gratis och görs vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala, Husläkarcentrum i Enköping och vårdcentrum i Östhammar och Tierp.

Boka tid genom att gå in på 1177.se. Du behöver ha e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du kontakta din vårdcentral för att få hjälp att boka. 

  • Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma. Du kommer att bli kontaktad av vårdpersonal som ger instruktioner.
  • Om testet visar att du inte har covid-19 ska du stanna hemma tills du har tillfrisknat, som vid all sjukdom.

Smittskyddsläkaren i Region Uppsala rekommenderar att alla från årskurs 4 och äldre testas om de har symtom som skulle kunna bero på covid-19, som förkylning, hosta, feber och ont i halsen. Det är viktigt för att kunna upptäcka fall tidigt och sätta stopp för att smittan sprids till andra.

Här kan du boka tid för provtagning för covid-19.

 

Här kan du läsa mer:

www.folkhalsomyndigheten.se 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/bromsa-smittan--det-har-kan-du-som-privatperson-gora/ 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

 

 

Tvätta händerna

Uppdaterad: