Sommargymnasium åk 9-ämnen

Sommargymnasium för elever på Introduktionsprogrammen inom gymnasieskolan

sommarlandskap

Undervisning i grundskolans ämnen, åk 9, för gymnasieelever 

För digitala elever - Svårigheter att få Teams att fungera
Vi har haft stora svårigheter att få Teams att fungera under dagen (10/6). Om allt går i lås i natt så kan du som är kommunal elev imorgon (11/6) se din/-a undervisningsgrupper på Teams och där koppla upp dig till lektionen. Du som läser på Lundellska eller på en fristående skola behöver inloggning och lösenord. Vi kommer imorgon att scanna och skicka dem till era ordinarie skolor så får ni era inloggningsuppgifter av de.

Om du läser på distans och inte har rätt lärobok kan du få låna den av oss på sommargymnasiet mot en pant på 300 kr. Kom förbi Fyrisskolan en eftermiddag mellan 13.00 och 16.00 så lånar vi ut böcker till er. 

De elever som av Coronaskäl måste läsa på distans kan göra det men måste komma in till skolan för examinationer i form av delprov och kursprov. 

För elever som läser på plats
Efter beslut i utbildningsnämnden i måndags så kan vi ta emot grupper om upp till 20 personer i klassrummet.  Det innebär att de elever som inte läser helt på distans ska komma till Fyrisskolan på torsdag för att påbörja sin undervisning. Vi har inget upprop. Vi har skolvärdar som visar elever direkt till lektionssalen där undervisningen tar vid. 

Om du har missat anmäla dig i tid så kan du inte efteranmäla dig längre. Om du vill avanmäla dig från någon kurs eller byta kurs på sommargymnasiet kontakta din ordinarie skola så kontaktar de oss. 

Efteranmälan är stängd
Efteranmälan till sommargymnasiet är nu stängd. Det går inte att anmäla sig till sommargymnasiet. Om du vill avanmäla dig från någon kurs eller byta kurs på sommargymnasiet kontakta din ordinarie skola så kontaktar de oss. 

Efter beslut i utbildningsnämnden i måndags så kan vi ta emot grupper om upp till 20 personer i klassrummet.  Det innebär att de elever som inte läser helt på distans ska komma till Fyrisskolan på torsdag för att påbörja sin undervisning. Vi har inget upprop. Vi har skolvärdar som visar elever direkt till lektionssalen där undervisningen tar vid. 

Om du har missat anmäla dig i tid så går det inte att efteranmäla dig längre. Om du vill avanmäla dig från någon kurs eller byta kurs på sommargymnasiet kontakta din ordinarie skola så kontaktar de oss. 

De elever som av olika skäl vill läsa på distans kan göra det men måste komma in till skolan för examinationer i form av delprov och kursprov. 

Inför sommaren 2020 med anledning av Coronaviruset
Vi vill att du tänker på följande:
- att stanna hemma om du är sjuk eller har sjukdomssymtom
- att undvika alla former av fysisk kontakt
- att hålla avstånd till andra utomhus och inomhus, minst två meter (både på väg till Fyrisskolan och när du är här)
- att tvätta händerna regelbundet i syfte att undvika smittspridning på sommargymnasiet
- att gå direkt till nästa klassrum och invänta nästa lektions start i klassrummet
- att under ev bensträckare stanna i klassrummet
- att bara sitta på din tilldelade plats i klassrummet, (inte byta plats under kursens gång)
- att vid lektionens slut, rengöra din bänk och din stol och att rengöra dina händer
- att följa din lärares anvisningar
- om du läser två kurser, gå yttervägen till nästa klassrum, gå ut genom samma ingång du gick in, skolvärdar visar dig vägen till nästa klassrum
- respektera de avgränsningar och avspärrningar som finns på sommargymnasiet (det är t ex inte tillåtet att gå inomhus mellan olika klassrum)
- om du besöker läxhjälpen i biblioteket följa samma regler som ovan
- lämna skolan genom samma ingång du gick in
- resa direkt till sommargymnasiet och sedan hem igen,
- inte stanna kvar i skolans lokaler eller på skolans område efter lektionens slut
- inte bryta mot smittskyddsregler under skoltid och på Fyrisskolans område
- följa de anvisningar som skolvärdarna ger.

Du är medveten om att ett brott mot dessa regler kan leda till att du får avbryta mina studier på sommargymnasiet utan möjlighet att bli examinerad och få betyg på sommargymnasiet.

Information inför sommaren 2020 med anledning av Coronaviruset
Sommargymnasiet blir av trots Coronapandemin och de svårigheter det innebär. Undervisningen kommer att vara varvad dvs varannan dag på skolan och varannan dag digitalt. De elever som av olika skäl inte kan delta på plats kommer att beredas plats att delta digitalt på distans. Examination i form av delprov och kursprov sker på plats. 

Skolan kommer att ha särskilda restriktioner med anledning av pandemin. En fullständig beskrivning om vilka regler som gäller för att få delta kommer senare. Här presenteras några av de åtgärder som kommer att gälla:
- ingen elevgrupp i klassrummet kommer att vara större än 10 elever
- klassrummen kommer att möbleras med 10 utspridda bänkar på behörigt avstånd
- klassrummen kommer att ha golvmarkeringar var elever får gå så att en skyddad zon för lärare upprätthålls
- elever kan inte röra sig fritt eller umgås med varandra på skolområdet eller i skolan (man går till sin lektion och går sedan därifrån)
- sommargymnasiet förlängs i en del kurser till den 10/7 och/eller den 13/7 (så att examinationsdagar blir utspridda över tid)
- skolan delas upp i sektioner där elever går utevägen mellan olika delar av skolan (ingångar och salar färgkodas för att underlätta för elever att hitta)
- elever får inte komma till skolan om de har sjukdomssymtom
- undervisningen går att följa digitalt men elever kommer även att ha möjlighet att delvis delta i klassrummet enligt särskilt schema
- skolvärdar tillser att de säkerhetsåtgärder som genomförs följs
- elev som inte följer regler varnas och kan sedan skrivas ut ur sommargymnasiet
- elever antas till sommargymnasiet i turordning enligt anmälningsdatum dvs den dag vi får in anmälan (=fristående skolor) alternativt den dag eleven skrivs in i Extens (= kommunala skolor).

Allmänt om sommargymnasiet
Uppsala kommun anordnar sommargymnasium för elever som går på gymnasiet. Behöriga att söka är gymnasieelever som är inskrivna på en kommunal eller fristående gymnasieskola i Uppsala kommun. Elever som går på grundskolan kan inte läsa vid sommargymnasiet utan är hänvisade till grundskolans lovskolor.

Allmänt om sommargymnasiet för elever på introduktionsprogram
Sommargymnasiet är en intensivutbildning som syftar till att hjälpa Dig att läsa in ämnen från grundskolan som du har underkänt i eller ännu inte fått betyg i. Du kan läsa en, maximalt två, ämnen på sommargymnasiet. Du ska ha kunskaper i svenska och ämnet som gör det möjligt för dig att läsa in ämnet under de tre veckor som sommargymnasiet pågår. Undervisande lärare avgör om du är behörig att söka.

Vem får söka?
Vänd dig till din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mera.

Hur är undervisningen?
Gruppstorleken på sommargymnasiet är mindre än vanligt (9-19 elever). Sommargymnasiets åk 9 kurser för elever på introduktionsprogrammen pågår under tre veckor och består av 15 lektionstillfällen. Närvaro är obligatorisk under hela sommaren. Tänk på att kursprov genomförs sista skoldagen så att du inte är frånvarande då. Betyg meddelas din skola och gymnasieintaget i förekommande fall. 

När ges sommargymnasiets åk 9 kurser?
Undervisning ges varje vardag på förmiddagarna från och med torsdagen den 11/6 till och med fredagen den 3/7. Ingen undervisning på midsommarafton (19/6). Det går inte att läsa delar av sommargymnasiet. Närvaro under alla femton lektionstillfällen krävs för att få delta. Undervisningspassen är antingen mellan 8.50 - 10.40 eller 11.00 – 12.50 (inkl. 10 minuters rast). Om du absolut inte kan närvara det ena av passen ska du ange detta i ansökan.

Vilka ämnen ges?

Kursen startar endast om tillräckligt antal elever söker och så långt tilldelad budget räcker. År 2020 planeras följande ämnen:

Biologi

Engelska

Fysik

Geografi

Historia

Kemi

Matematik

Religionskunskap

Samhällskunskap

Svenska

Svenska s andra språk

 

Vilka böcker ska jag använda?
Fyrisskolan kommer att låna ut de böcker du behöver under sommargymnasiet. 

Hur anmäler jag mig?
Fyll i anmälningsblanketten digitalt. Maila ifylld blankett till din ordinarie skola. Lägg 100 kronor i pant för varje kurs du läser. Din skola anger hur du ska betala. För att få tillbaka depositionsavgiften på 100 kronor måste du vara närvarande på minst 80 % av lektionstillfällena.
Sista anmälningsdag är kl 12.00 tisdagen den 19/5.

Efteranmälningar
Vi tar emot efteranmälningar från och med fredagen den 27 maj till onsdagen den 3 juni kl 12.00. Du bereds då möjlighet att gå på sommarskolan i mån av plats.

Samling
Inget upprop sker på skolan. Skolvärldar tar emot dig utomhus på fotbollsplanen vid Fyrisån och visar vart du ska gå. All undervisning börjar den 11:e juni men din första undervisningsdag kan ske digitalt. Titta på din kallelse vilken dag du har din första undervisningsdag på skolan. Den dagen ska du komma till fotbollsplanen för samling och guidning till klassrummet.
Upprop 1 sker 8:30 för tidiga passet (8.50 - 10.40)
Upprop 2 sker 10:50 för sena passet (11.00 – 12.50)

Hur vet jag om jag kommit in?
Vi meddelar dig per post att du har blivit antagen och vilken uppropstid du har. Om du har anmält dig i tid och inte har fått någon information från din skola så kommer du till uppropet på fotbollsplanen torsdag den 11 juni kl 8.30.


Hur får du ditt nya betyg?
Sommargymnasiet är en resursenhet för andra skolor och utfärdar inga nya betyg. Det gör din ordinarie skola. För kommunala elever så för vi in betyget i en betygskatalog varifrån den kommunala skolan kan hämta ditt nya betyg och sedan skriva ut ett nytt betyg. Det sker i augusti då din skola öppnar igen. 

För elever som läser vid en fristående skola så skickar vi ett betygsunderlag som skolan sedan använder för att för att registrera betyget i sin betygskatalog. Om du vill ha betyget utskrivet så begär du det på din fristående gymnasieskola.

Antagning till gymnasiet
Du som har blivit gymnasiebehörig genom sommargymnasiet deltar i reservantagningen. Du kommer då att tas in på sökt utbildning om ledig plats finns. 

Kan jag överklaga mitt betyg?
Du kan inte överklaga betyg på sommargymnasiet. Om du inte erhåller det betyg du tänkt dig efter avslutad kurs så kan vi inte inom sommargymnasiets ram hjälpa dig. Vänd dig till din ordinarie studie- och yrkesvägledare på det gymnasium du vanligtvis läser vid.

Får jag mat, bussbiljetter och studiebidrag på sommargymnasiet?
Lägg märke till att sommargymnasiet inte serverar skollunch, inte anordnar transport till och från Fyrisskolan och att sommargymnasiet inte berättigar till studiebidrag.

Anmälningsblankett (PDF, 223 KB)

Omdömesblankett (DOC, 32 KB)

För mer information, kontakta sommargymnasiet:

Lena Johansson

Administrativ samordnare gymnasial lovskola
Arbetsrum: C219

Amanda Sandqvist

Administratör gymnasial lovskola
Arbetsrum: C218

Måns Wikstad

Programrektor EK och SA åk 1
Skolledning
Arbetsrum: A215

Uppdaterad: